Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

Greencross

Greencross

Shark Glen Richards sáng lập Greencross năm 1994, là công ty chăm sóc thú cưng lớn nhất Australia.

Greencross đã sát nhập Petbarn năm 2014 với giá hơn 200 triệu USD, và hiện nay cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên trang https://www.petbarn.com.au

Shark Glen Richards tham gia Shark Tank Australia từ mùa 2 (2016) đến mùa 4 (2018)

If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions