Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

Influencer marketing

Influencer marketing: phương pháp tiếp thị dựa vào những người ảnh hưởng (influencer), thường là thông qua mạng xã hội

(nguồn: aimacademy.vn)

IoT

IoT (Internet of Things): Internet Vạn Vật, là một liên mạng, trong đó các thiết bị, phương tiện vận tải (được gọi là "thiết bị kết nối" và "thiết bị thông minh"), phòng ốc và các trang thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành cùng với khả năng kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu.

Năm 2013, tổ chức Global Standards Initiative on Internet of Things (IoT-GSI) đinh nghĩa IoT là "hạ tầng cơ sở toàn cầu phục vụ cho xã hội thông tin, hỗ trợ các dịch vụ (điện toán) chuyên sâu thông qua các vật thể (cả thực lẫn ảo) được kết nối với nhau nhờ vào công nghệ thông tin và truyền thông hiện hữu được tích hợp," và với mục đích ấy một "vật" là "một thứ trong thế giới thực (vật thực) hoặc thế giới thông tin (vật ảo), mà vật đó có thể được nhận dạng và được tích hợp vào một mạng lưới truyền thông".

(nguồn: wikipedia.org)

IPO

IPO (Initial Public Offering): Phát hành công khai lần đầu, là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Khái niệm công chúng được hiểu là một số lượng nhà đầu tư đủ lớn với giá trị chứng khoán chào bán cũng đủ lớn. 

Sau khi phát hành lần đầu ra công chúng, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty đại chúng (hay công ty cổ phần đại chúng).

(nguồn: wikipedia.org)

IRR

IRR: Internal rate of Return, Tỉ suất hoàn vốn nội bộ là một hệ số dùng để đánh giá các phương án, lợi nhuận của các dự án đầu tư. IRR được định nghĩa là tỉ suất chiết khấu mà tại đó hiện giá thu hồi (NPV) của một khoản đầu tư bằng 0.

Để tính Tỉ suất hoàn vốn nội bộ IRR, người ta tìm Tỉ suất chiết khấu (ký hiệu r) mà tại đó Hiện giá thuần NPV (Net Present Value) bằng 0.

(nguồn: wikipedia.org)

If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions