Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

NMV

NMV:  (Net Merchandise Value) doanh thu thuần. NMV được hiểu là doanh thu cuối cùng sau khi khách đã nhận hàng và quá thời hạn đổi trả

(nguồn: giaingo.info)

 

If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions