Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

P/E (Tỷ số P/E)

Tỷ số P/E: Hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu, gọi tắt là Tỷ số P/E, P/E (viết tắt của cụm từ Price to Earning Ratio trong tiếng Anh), là tỷ số tài chính thường dùng để đánh giá công ty khi quyết định đầu tư.

(nguồn: wikipedia.org)

pitch

pitch: phần trình bày (của startup)

(nguồn: susata.net)

potential

potential: (tiếng Anh) có tiềm năng

(nguồn: glosbe.com)

Pre-money

Pre-money là giá trị công ty trước khi nhà đầu tư bỏ tiền vào

(nguồn: cafebiz.vn)

profile

profile: lý lịch, tiểu sử.

(nguồn: glosbe.com)

put option

put option: quyền chọn bán (cổ phiếu/cổ phần)

(nguồn: wikipedia.org)

If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions