Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

target user/target customer

target user: người dùng/ khách hàng mục tiêu

(nguồn: wikipedia.org)

Team

Team: đội, nhóm (cùng làm việc, cộng tác với nhau)

(nguồn: glosbe.com)

Traction

Traction: kết quả mà Startup đã đạt được (tạm dịch)

(nguồn: thesaigontimes.vn)

 

If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions