Go Shark Tank

Thông tin tóm tắt các chương trình Shark Tank

Unique Selling Point

Lợi điểm bán hàng độc nhất - Unique Selling Point (hay Unique Selling Proposition) - USP là một khái niệm trong tiếp thị, chỉ ưu thế bền vững của một thương hiệu hay sản phẩm được xác định với mục đích tạo sự khác biệt rõ rệt, khiến khách hàng quyết định chọn thương hiệu/sản phẩm này thay vì thương hiệu/sản phẩm khác

(nguồn: wikipedia.org)

update

update: cập nhật

(nguồn: glosbe.com)

If you continue to use this site means you accept Terms and Conditions and Privacy Policy. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Accept Read terms and conditions